Virksomhetsområder

testbilde cod not for use

Torsk

Lumarine legger til rette for settefiskproduksjon av torsk på Tjeldbergodden

Les mer

cod value chain

Settefiskproduksjon av torsk på Tjeldbergodden

Lumarine ønsker å legge til rette for setteproduksjon av torsk på Tjeldbergodden. Et unikt anlegg med et konkurransefortrinn gjennom sin tilgang på spillvarme fra Equinors metanolanlegg.

Torskenæringen er i sterk vekst, selv om det fortsatt er i tidlig utviklingsfase. Kapasiteten på settefisk er en av flaskehalsene torskeoppdretterne nå møter når de skal skalere opp fra forsøksdrift til kommersielle kvantum.

Lumarine ønsker å ta denne rollen mot næringen ved å legge til rette for settefiskkapasitet på Tjeldbergodden i tråd med næringens behov. Det betyr konkret å etablere ny påvekstkapasitet som fylles med torskeyngel fra egenproduksjon og/eller i samarbeid med andre yngelleverandører.

Fakta om rensefisk

Det er beregnet at luseproblemer årlig koster havbruksnæringen rundt 5 milliarder kroner (2017-tall). Forebygging av lus og behandling etter at den har satt seg fast på laksen, er derfor en viktig del av driften i lakseoppdrett. Det finnes i dag ingen metode som er 100% effektiv, og det brukes derfor mange ulike metoder brukes til bekjempelse av lakselus.

Rensefisk er fisk som brukes i fiskeoppdrett til å bekjempe lakselus. Lus setter seg fast på laksen og spiser laksens skinn og blod. Dette kan føre til store sårskader og økt sannsynlighet for sykdom og fiskedødelighet. Med riktig bruk kan rensefisk være en effektiv måte for å holde antall lakselus nede. I Norge har en særlig brukt rognkjeks og ulike leppefiskarter som berggjylt, grønngylt, gressgylt og rødnebb til dette formålet.